Kto jest administratorem danych
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Województwo Zachodniopomorskie powierzyło realizację zadania Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Inspektor ochrony danych (IOD)
Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji Programu Społecznik na lata 2019-2021 poprzez uzyskanie wsparcia na przedsięwzięcie realizowane w ramach regionalnych inicjatyw obywatelskich,
w związku z wykonaniem umowy na realizację zadania  publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1A i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakres przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane, w minimalnym zakresie, mogą być udostępnione innym podmiotom, z  którymi Administrator współpracuje w ramach realizacji Programu Społecznik na lata 2019-2021.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, czyli przez okres 5 lat od roku następującego po roku, w którym Operator programu realizował zadanie publiczne.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
‒    dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
‒    żądania ich sprostowania,
‒    ograniczenia przetwarzania,
‒    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do  organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie na adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie wyklucza możliwość starania się o wsparcie na realizację regionalnych inicjatyw obywatelskich w ramach Programu Społecznik na lata 2019-2021.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zamianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.