I. Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania  internetowej Platformy dostępnej po adresem https://pomorzezachodnie.konsultuje.pl,  która służy do obsługi głosowania Programu Społecznik
2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania Platformy. Korzystając z Platformy Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Regulamin określa zasady działania oraz świadczenia i korzystania z usług na tej Platformie.
5. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
6.  Zasady i tryb przeprowadzania głosowania są opisane w zakładce https://pomorzezachodnie.konsultuje.pl/wszystko-o-budzecie/glosowanie,34.

II. Terminologia

W niniejszym Regulaminie zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:  


Platforma – Platforma Internetowa do obsługi Programu dostępnej po adresem https://pomorzezachodnie.konsultuje.pl oraz jej podstrony.
Użytkownik – osoba, która korzysta z Platformy.
Projekt – publikowany na łamach Platformy projekt zadania do realizacji w ramach Programu Społecznik
Usługodawca– Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin
Dostawca Platformy – Mediapark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 14,  10-683 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON 36950586.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Zakres świadczonych usług

Prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, w szczególności związane z możliwością:
a) Głosowaniem na regionalne inicjatywy obywatelskie Programu Społecznik.Administrator zapewnia możliwość głosowania na regionalne inicjatywy obywatelskie Programu Społecznik, poprzez specjalnie przygotowany  formularz. Głosowanie wymaga podania danych osobowych: Imię , Nazwisko, Data urodzenia, adres e-mail, powiat zamieszkania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu zarejestrowania głosu.
b) Formularz kontaktowy -  Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych tj. imię, nazwisko, oraz adres e-mail. Dane są niezbędne do skontaktowania się Administratora z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane osobowe, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a brak ich wprowadzenia będzie skutkować brakiem możliwości jego obsługi, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.


IV. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych przetwarzanych za pośrednictwem Platformy jest Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin.
2. Dane osobowe Użytkowników Platformy przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach Programu Społecznik.
3. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z tej Platformy. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia monitorowania ochrony danych Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień.

5. Szczegółowe informacje, które Administrator danych zobowiązany jest przekazać Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz sposoby kontaktu z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych , dostępne są w Polityce Prywatności.

V.    Usługodawca i Dostawca Platformy

1. Usługodawcą Platformy jest Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin
2. Dostawcą Platformy jest Mediapark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON  36950586.


VI. Zasady korzystania z Platformy

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie .
2. Podczas korzystania z usług udostępnianych na Platformie, Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych zgodnych z prawdą.
3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz celami utworzenia Platformy. Umieszczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
4. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, nie zakłócając jej działania, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich, a także do korzystania z wszelkich usług udostępnionych za jej pośrednictwem jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
5. W razie stwierdzenia przez Użytkownika naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Platformy jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać wszelkie informacje Usługodawcy.
6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Platformy.
7. W przypadku powzięcia wiadomości o korzystaniu z Platformy w sposób sprzeczny z prawem lub w sposób naruszający niniejszy Regulamin, Usługodawca ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika oraz możliwość podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

VII. Odpowiedzialność

1. Usługodawca, jak i Dostawca Platformy zastrzegają sobie możliwość do wyłączenia Platformy z podaniem okresu na jaki Platforma zostanie wyłączona. W przypadku, gdy przerwa bądź czasowe zawieszenie dostępności Platformy będą możliwe do przewidzenia Usługodawca opublikuje stosowną informację z odpowiednim wyprzedzeniem.
2. Usługodawca jak i Dostawca Platformy nie ponoszą odpowiedzialności, za szkody które są skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich jak i za szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności usług za pośrednictwem Platformy.
3. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które wynikają z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Platformy oraz nieprawidłowego korzystania z Platformy przez Użytkownika.
4. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika.
5. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej hasła lub loginu.

VIII. Zgłoszenia

1. Wszelkie nieprawidłowości i usterki związane z funkcjonowaniem Platformy Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: spolecznik@karrsa.pl.
2. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać nazwę Użytkownika, adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, oraz dokładny opis zgłoszenia.
3. Zgłoszenia są rozpatrywane niezwłocznie.

IX. Prawa autorskie i licencje

1. Platforma, oprogramowanie w jej zakresie, aktualizacje i modyfikacje oraz wszelkie inne możliwe zmiany wraz z kodem źródłowym są przedmiotem autorskich praw majątkowych, które podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666) i przysługują Media-ark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON  36950586.
2. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie oraz dokonywanie opracowań elementów zarówno w części jak i w całości Platformy, oraz jej wyglądu bez zgody Dostawcy Platformy, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

X.  Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 maja  2021 r.
2. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianie.
3. Wprowadzone zmiany w Regulaminie zawsze będą publikowane na tej stronie.
4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Regulaminu.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny, właściwy dla miejsca funkcjonowania Usługodawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Data publikacji:  05 maja  2021 r.